Home - WAT WIJ DOEN

Welke hulp biedt Pro6?

Pro6 staat voor het op maat aanbieden van hulp. Altijd systemisch en daar waar kan ambulant. Samen met u zal daarom gezocht worden naar de best passende vorm van hulp voor uw situatie. Hieronder staan de mogelijkheden van wat er onder andere geboden kan worden bij Pro6. 
Denk bijvoorbeeld aan gevoelens van verdriet of boosheid na een overlijden, het uit elkaar vallen van een gezin na de scheiding van ouders of een ruzie. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? Gelukkig zijn er binnen een systeem ook veel krachten. Mensen kunnen elkaar steunen en samen problemen aanpakken. Daarom maken wij gebruik van familie en vrienden door middel van bijvoorbeeld systeemtherapie. Systeemtherapie kan een andere blik geven op de patronen en regels binnen een gezin en op het probleemgedrag van de jeugdigen. Afhankelijk van de situatie zetten wij een van de volgende behandelingen in.

1. Gespecialiseerde HULP

Jeugdigen maken deel uit van een sociaal systeem, meestal is dat een gezin met opvoeders en familieleden. Maar ook school, werk en vrienden zijn sociale systemen. Omdat jeugdigen afhankelijk zijn van hun opvoeders en beïnvloedbaar zijn door vrienden is het belangrijk om het systeem te betrekken bij de behandeling. In deze verschillende relaties kan de balans verstoort raken. Binnen deze relaties gebeuren namelijk veel dingen die van invloed zijn op de gedachten, gevoelens en verwachtingen van de jeugdigen. Dit zijn complexe processen waar veel in kan gebeuren en ook kan misgaan.

Als een relatie niet goed loopt en er is hierdoor onrust in huis kunnen kinderen hier veel last van ervaren. Kinderen willen dat ouders het goed hebben met elkaar en zullen mogelijk hun gedrag aan gaan passen waardoor zij met zichzelf in de knoop komen. Om er voor te zorgen dat kinderen hierdoor niet in de knoop komen kan het helpend zijn om als ouders een vorm van relatietherapie te volgen.

Tijdens relatietherapie breng je samen met de relatietherapeut in kaart hoe de negatieve patronen eruitzien. Ook bespreek je wanneer ze zijn ontstaan en wat hieraan heeft bijgedragen. De relatietherapeut kan jullie helpen om de communicatie weer rustig, open en vrij te laten verlopen waardoor er meer rust is in huis en kinderen minder spanning ervaren.

Op het moment dat tijdens of op het einde van de relatietherapie u of uw partner beslissen om uit elkaar te gaan, is het mogelijk om hierin ondersteuning te krijgen. De hulp die dan geboden wordt is op maat en kan er divers uit zien: systeemtherapie sessies met de kinderen erbij om samen op een voor kinderen passende manier de scheidngsboodschap te brengen. Inzet van een gezinsbegeleider om zowel de kinderen als ouders te ondersteunen bij praktische zaken. Inzet van een gezinsbehandelaar om het verdriet, onrust en persoonlijke vragen te begeleiden, of de inzet van een kindbehartiger om de kinderen verder te ondersteunen in het scheidngsproces.

Individuele behandeling:
Verschillende behandelmethode kunnen gebruikt worden zoals cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR, PMKT.

Gezinsbehandeling:
Zoals bijvoorbeeld IAG 

Systeemtherapie: 
Dit is een intensieve vorm van behandeling die in het bijzonder geschikt is voor gezinnen waar complexe gedrag- en gezinsproblematiek speelt. Zoals; een trauma, rouw, een complexe scheiding, nieuw samengestelde gezinnen, problematiek bij een of meerdere kinderen of bij de ouder(s).

Systeemtherapie richt zich op het hele systeem. Problemen hoeven namelijk niet bij één persoon liggen, ze komen vaak voort uit de complexe samenhang van de relaties binnen het systeem. In een systeem heb je te maken met onderlinge omgangsvormen, cultuur, de maatschappelijke positie, gedragspatronen in de omgang met elkaar en nog veel meer zaken. Al deze zaken hebben invloed op de sfeer en de samenwerking in het gezin. Wij kijken hoe de balans binnen het systeem is en hoe dit zich verhoudt tot de reden van de aanmelding. Middels deze therapeutische benadering proberen we gedrag te veranderen en het evenwicht in het gezin te herstellen. Het kan zijn dat een kleine verandering al veel kan helpen om de situatie te verbeteren en waardoor een uithuisplaatsing zelfs voorkomen kan worden.

Individuele diagnostiek:

Psychologisch onderzoek dient als doel de klachten van het kind/de jeugdige te verklaren. Wanneer we weten welke factoren van invloed zijn en hoe deze factoren ingrijpen op het leven van kind en gezin, kunnen we gepaste behandel/begeleidingsadviezen geven. Psychologisch onderzoek bestaat uit gesprekken met kind/ouders/onderwijs/vrije tijd; vragenlijsten en testdiagnostiek (IQ onderzoek).

Een systeemonderzoek omvat een of twee van onderstaande onderdelen:

Systeemdiagnostiek: deze wordt uitgevoerd door de systeemtherapeut en samen met het gezin wordt gekeken welke gezins/familie/systeeminvloeden van invloed zijn op de klachten van het kind danwel gezinsproblemen.

Systeemanalyse: is een screenend onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van dossieranalyse, vragenlijsten en semi-gestructureerde interviews zoals de MASIC.

Dit is een intensieve vorm van behandeling die in het bijzonder geschikt is voor gezinnen waar complexe gedrag- en gezinsproblematiek speelt. Zoals; een trauma, rouw, een complexe scheiding, nieuw samengestelde gezinnen, problematiek bij een of meerdere kinderen of bij de ouder(s).

Systeemtherapie richt zich op het hele systeem. Problemen hoeven namelijk niet bij één persoon liggen, ze komen vaak voort uit de complexe samenhang van de relaties binnen het systeem. In een systeem heb je te maken met onderlinge omgangsvormen, cultuur, de maatschappelijke positie, gedragspatronen in de omgang met elkaar en nog veel meer zaken. Al deze zaken hebben invloed op de sfeer en de samenwerking in het gezin. Wij kijken hoe de balans binnen het systeem is en hoe dit zich verhoudt tot de reden van de aanmelding. Middels deze therapeutische benadering proberen we gedrag te veranderen en het evenwicht in het gezin te herstellen. Het kan zijn dat een kleine verandering al veel kan helpen om de situatie te verbeteren en waardoor een uithuisplaatsing zelfs voorkomen kan worden.

IAG is een behandeling voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, met als doel dat kinderen in het gezin blijven wonen of kunnen terugkeren naar huis. IAG is gericht op het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden bij ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin.

De veiligheid van de kinderen in het gezin wordt binnen Pro6 nauwlettend gevolgd. Omdat de gezinnen vaak meerdere problemen tegelijk hebben, die elkaar soms in stand houden ondersteunt de gezinsbehandelaar naast de opvoeding of het (gedrags)probleem van het kind ook bij één of meer problemen op andere gebieden zoals eigen netwerk van het gezin, opleiding, werk, relatie, scheiding enz. De behandeling richt zich zowel op individuele gezinsleden als het hele gezin. Door inzet van opvoedondersteuning, pyscho educatie, gezinstherapeutische interventies, oplossingsgerichte gedragsinterventies en aanleren van vaardigheden wordt gewerkt aan de vooraf samen opgestelde doelen.

VIER Is een intensieve behandeling voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar met complexe problemen.Deze behandeling is passend bij zowel internaliserende als externaliserende gedrag van de jeugdige.

– Werkt ambulant: de behandelaar komt bij de mensen thuis
– Werkt aan de doelen van het kind door een VIERtherapeut voor het systemische stuk in te zetten bij de ouders, kinderen en hun netwerk
– Heeft waar nodig een VIERbegeleider of VIERkindbehandelaar beschikbaar, die voor het kind komt, om aan individuele doelen te werken en een stem aan het kind te geven
– Werkt op maat en is flexibel: wat is nodig en passend bij het gezin
– Duurt maximaal 6 maanden
– Biedt waar gewenst en als de doelen behaald zijn nazorg van 3 maanden. Hoe dit ingevuld wordt is maatwerk
– Is 24 uur per dag bereikbaar
– Betrekt de omgeving: iedereen die van invloed of van belang is voor het gezin
– Komt zo vaak als nodig, gemiddeld 2 keer per week
– Werkt vanuit verbinding: eerst Connectie, dan Correctie. Wij moedigen ouders aan om ook vanuit deze visie hun kind te benaderen

Download de folder VIER

Wij willen kwetsbare jonge gezinnen ondersteunen in het beter vormgeven van betekenisvolle relaties tussen ouder en kind. Hierdoor kan het kind zich zo goed als mogelijk ontwikkelen waardoor de kans op het ontstaan van psychopathologie vermindert.

Doelgroep: kinderen tot 5 jaar samen met hun ouders en verzorgers.

Bij een goede hechting ontwikkelt het kind basisvertrouwen en basisveiligheid. Een kind dat veilig gehecht is, zoekt de nabijheid van de opvoeder en voelt zich vrij om nieuwe dingen te onderzoeken en te leren. Het kind heeft er vertrouwen in dat de opvoeder beschikbaar is. Door het versterken van de gehechtheidsrelatie tussen ouder(s) en kind, groeit het basisvertrouwen en -veiligheid waardoor het kind zo optimaal mogelijk ontwikkelt en betekenisvolle relaties aan kan gaan voor nu en in de toekomst.

Binnen het behandeltraject maken we gebruik van een aantal methodieken en interventies.

– Netwerk en intergenerationele patronen in kaart brengen middels genogram, tijdslijn en MASS-formulier. Hierdoor wordt inzichtelijk welke factoren vanuit bijvoorbeeld eigen hechtingsstijl, persoonlijkheid, ingrijpende gebeurtenissen een rol spelen in de verklaring van de moeilijkheden die er spelen bij het jonge gezin. Daarnaast wordt ook duidelijk welke hulpbronnen (steunfiguren) er zijn bij het gezin.

– Video Interactie Begeleiding (VIB): We maken gebruik van het maken van opnames van (gestructureerde en ongestructureerde) interacties van ouders en kind en deze terug te kijken met ouders. Dit met het doel het mentaliserend vermogen van ouders te vergroten waardoor ouders meer sensitief, responsief en wederkerig kunnen reageren op hun kind. En daarbij om de opvoedvaardigheden van ouders te vergroten.

– Psycho-educatie over o.a. hechting en hechtingsrelaties/hechtingsstijl van ouders, Window of Tolerance (WoT/stress regulatie) , ontwikkelingsfase van het kind/kinderen.

– Stil staan bij de nieuwe rol als ouder en opnieuw invullen van de partnerrol. Partners krijgen een rol erbij, namelijk ze worden nu ook samen ouders. Hier moet een nieuw evenwicht in gevonden worden. (lemniscaat).

Download de folder sensitief ouderschap

Door deze actieve therapie leert zowel jongeren als volwassenen om anders tegen moeilijke of problematische situaties aan te kijken. Zo kunnen zij uiteindelijk anders omgaan met de lastige situatie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door de gedachten die iemand heeft (gedachten worden ook wel cognities genoemd) en het gedrag. Samen met de therapeut wordt het gedrag van het gezinslid onderzocht en wordt er gewerkt aan verandering, zo nemen de psychische klachten af.

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een manier om een nare ervaring te kunnen verwerken. Dit kunnen allerlei ervaringen zijn zoals huiselijk geweld of seksueel misbruik, een overval of een verkeersongeluk. Doordat een persoon een dergelijke gebeurtenis met zich meedraagt kunnen er problemen zijn ontstaan waardoor hij of zij vastloopt in zijn of haar leven.

Denk aan ruzie zoeken, zich erg verdrietig of boos voelen, flashbacks zien of nachtmerries hebben van de gebeurtenis. Er kan zelfs sprake zijn van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Door EMDR-therapie in te zetten neemt de kracht en de emotionele lading van de herinnering aan de vervelende gebeurtenis af. Soms is één sessie al voldoende en soms zijn er meerdere sessies nodig.

Bij psycho educatie gaat het om het voorlichten van gezinsleden over bijvoorbeeld een psychische aandoening van jezelf (je eigen gedrag herkennen), een gezinslid of de mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen. Wanneer een familielid bijvoorbeeld kampt met angst, depressie, Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een trauma of last heeft van een loyaliteitsconflict, dan heeft dit invloed op het hele gezin en de omgeving. Door psycho educatie weten de gezinsleden beter wat er aan de hand is, krijgen zij meer begrip, leren zij wat eraan te doen is en leren zij hoe ze beter om kunnen gaan met de situatie.

Pro6 heeft een behandeling ontwikkeld voor kinderen die gepest worden. Dit is, zoals je van Pro6 gewend bent, een systemisch behandeling, waarbij alle systemen waar het kind zich in bevindt, betrokken worden. De aandacht welke de behandeling You hieraan geeft is een unieke handreiking om te leren omgaan met pesten of gepest worden. You is een behandeling waarin we de last van het pestgedrag bij uw zoon/dochter signaleren en bespreekbaar maken met als doel om de deze patronen te doorbreken en om het veiligheidsgevoel van uw zoon/dochter te vergroten. In deze behandeling spelen eigen (pest)ervaringen van de behandelaar een grote rol waardoor uw zoon/dochter zich gehoord en gezien zal voelen. Vanuit deze behandelrelatie komen we tot erkenning en positieve verandering.

Waarom is deze behandeling nodig?
Pesten kan grote gevolgen hebben in het leven. Pesten is een vorm van verbaal, soms fysiek, psychisch geweld. De gevolgen voor het slachtoffer kunnen ernstig zijn.

Gevolgen van het pesten in het systeem
Niet alleen heeft pesten gevolgen voor het individu, ook heeft gepest worden invloed op het systeem: relaties met leeftijdsgenoten lopen niet lekker, maar ook de relatie met ouders, broer(s) en zus(sen) wordt beïnvloed. Ouders hebben bijvoorbeeld grote zorgen of voelen zich schuldig omdat ze niks kunnen doen.

Doel van de behandeling
Het doel van deze behandeling is dat het kind minder gepest wordt en/of er beter mee om kan gaan en/of beter in zijn of haar vel zit.
You is een behandelmethode waarbij uw kind/jongere erkenning krijgt en herkenning voelt vanuit de behandelaar en behandeling zoals hierboven beschreven. Vanuit ‘gehoord en gezien’ worden vergroten we zijn veiligheidsgevoel, sociale interactie en het zelfvertrouwen.

2. Begeleiding

Wij bieden ambulante begeleiding aan jeugdigen 6-18 jaar. Onze aanpak is actief en biedt (pedagogische) ondersteuning om het kind/jongere samen met het gezin beter te leren omgaan met de problemen. Pro6 begeleidt kinderen/jongere op verschillende leefgebieden waarbij hij/zij vast loopt of vast dreigt te lopen of ter voorkoming van vroegtijdig school verlaten. Het gaat om gedrag wat in de basis aanwezig is maar versterkt of verbeterd kan worden. Tijdens de begeleiding worden (nieuw aangeleerde) vaardigheden en inzichten intensief geoefend en verder eigen gemaakt zodat vaardigheden verder worden ontwikkeld en verbeterd.  Indien nodig kan begeleiding ondersteund worden met systeemgerichte behandeling of andersom.
Intensieve pedagogische gezinsbegeleiding (IPG) is specifiek gericht op ondersteuning van gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Intensieve pedagogische gezinsbegeleiding wordt ingezet bij vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van het kind of om praktische doelen te bereiken zoals het aanleren van nieuwe pedagogische vaardigheden met betrekking tot de opvoeding van het kind.
Intensieve individuele begeleiding voor de jeugdige wordt ingezet bij het oefenen en trainen van lichte gedrags-interventies en vaardigheden zoals het vergoten van sociale vaardigheden, vaardigheden gericht op zelfstandigheid, het vergroten van zelfvertrouwen, beter leren grenzen aangeven en weerbaarder zijn, emotie-regulatie vaardigheden beter ontwikkelen en vergroten van een positief zelfbeeld. Ook ouders, opleiders, de werkgever, familie en vrienden kunnen betrokken worden bij individuele begeleiding als dat nodig is.

SchoolTools is bedoeld voor jeugdigen van 12 tot en met 17 jaar met dusdanige problematiek dat zij de aansluiting met het (voortgezet) onderwijs dreigen te verliezen en verdere maatschappelijke uitval dreigt.

De aanpak bij SchoolTools is gericht op drie soorten doelen die allen even belangrijk zijn. De doelen zijn gericht op de intrinsieke motivatie van de jongere, bieden focus op hun toekomstperspectief en zijn gericht op het vergroten van een positieve instelling bij de jongeren. De doelen worden in samenhang aangepakt zodat uiteindelijk een diploma behaald kan worden en daarmee een maatschappelijke positie verworven kan worden.

Aan onderstaande doelen thema’s wordt binnen SchoolTools gewerkt:

 • Autonomie
Zelfstandigheid en regie stimuleren, focus op eigen kracht en kwaliteiten
Eigen kwaliteiten ontdekken en inzetten
 • Verbinding
 • Eén op één begeleiding
Sociale en communicatieve vaardigheden  versterken en oefenen.
Netwerk verbreden (ouders, school, wijk erbij betrekken)
Netwerk versterken (vrienden, groepen, sport)
 • Vaardigheden ontwikkelen
 • Doelen stapsgewijs inzichtelijk maken, haalbare doelen opstellen en stappenplan opstellen
 • Psycho-educatie
Aanpak van de problemen in relatie tot school (studieplek, huiswerkbegeleiding, organisatie en planning)
Aanpak van de problemen op andere leefgebieden (bijvoorbeeld, schulden of huisvestingsproblemen)
Ondersteuning op school zelf door de begeleider
 • Werk of beroepsoriëntatie (stage, contracten, sollicitatiebrief maken, solliciteren)
Pro Sport is een alternatief voor de traditionele (ambulante) begeleiding en kan ingezet worden voor bijna elk begeleidingsdoel. Sport is tijdens deze begeleiding een interventie, géén doel op zich. Door te kiezen voor sportoefeningen of spelelementen afgestemd op wat aansluit bij de jongere worden relevante thema’s naar de oppervlakte gehaald. Denk bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen, omgaan met emoties, grenzen aangeven, confrontaties aangaan of juist voorkomen. Door sport of speloefeningen te koppelen aan hulpvragen van de jongere, wordt ervaren wat in verschillende situaties gebeurt of kan gebeuren en hoe er door de jongere invloed op uitgeoefend kan worden. Voor alle resultaten en doelen kan ProSport ingezet worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 1. Jongere kan sociale en communicatie vaardigheden toepassen, in het contact met zijn omgeving.
 2. Jongere is weerbaar in het contact met leeftijdsgenoten en maakt eigen keuze hierin.
 3. Jongere heeft (meer) zelfvertrouwen in het contact met leeftijdsgenoten.
 4. Jongere kan op een passende manier met emoties omgaan.
 5. Jongere weet welke coping strategieën zij/hij gebruikt als het tegen zit.
Pro Sport is een alternatief voor de traditionele (ambulante) begeleiding en kan ingezet worden voor bijna elk begeleidingsdoel. Sport is tijdens deze begeleiding een interventie, géén doel op zich. Door te kiezen voor sportoefeningen of spelelementen afgestemd op wat aansluit bij de jongere worden relevante thema’s naar de oppervlakte gehaald. Denk bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen, omgaan met emoties, grenzen aangeven, confrontaties aangaan of juist voorkomen. Door sport of speloefeningen te koppelen aan hulpvragen van de jongere, wordt ervaren wat in verschillende situaties gebeurt of kan gebeuren en hoe er door de jongere invloed op uitgeoefend kan worden. Voor alle resultaten en doelen kan ProSport ingezet worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 1. Jongere kan sociale en communicatie vaardigheden toepassen, in het contact met zijn omgeving.
 2. Jongere is weerbaar in het contact met leeftijdsgenoten en maakt eigen keuze hierin.
 3. Jongere heeft (meer) zelfvertrouwen in het contact met leeftijdsgenoten.
 4. Jongere kan op een passende manier met emoties omgaan.
 5. Jongere weet welke coping strategieën zij/hij gebruikt als het tegen zit.

3. Complexe scheiding

Een complexe en/of conflictscheiding is een scheiding waarbij ouders door aanhoudende ernstige conflicten het belang en welzijn van de kinderen uit het oog verliezen, evenals het wederzijdse belang. Er is sprake van een veelheid en diversiteit van problemen. Complexe en/of conflictscheidingen worden gekenmerkt door grote problemen in de communicatie en samenwerking tussen de ouders voor wat betreft de zorg voor de kinderen.

Wanneer ouders met hun kind(eren) bij Pro6 komen of worden doorverwezen, brengen we bij de start van het traject eerst in kaart wat er precies aan de hand is en wat de gevolgen voor het kind zijn. Vooraf een systeemonderzoek of afname van een MASIC interview of NICHD Protocol hoort tot de mogelijkheden. Hiervoor hebben we o.a. gesprekken met de ouders, kinderen, de verwijzer en eventueel andere betrokkenen.
We maken daarna samen met de ouders een plan en kijken welke hulp het best passend is.

Systeemonderzoek

Vaak gaan complexe situaties gepaard met meerdere problemen op diverse leefgebieden, een combinatie aan factoren zorgt voor een complexiteit aan problemen. Dieper onderzoek is nodig om inzicht te krijgen welke oorzaken ten grondslag liggen aan de problematiek.

Doel van het systeem onderzoek is om zicht te krijgen op de aard, ernst en oorzaak van de complexe problematiek in het gehele systeem zodat op basis daarvan een advies gegeven kan worden over welke hulp het best passend is.

Het systeemonderzoek wordt door de toegewezen behandelaar uitgevoerd. Het systeemonderzoek neemt enkele weken in beslag.

Binnen het systeemonderzoek worden de metafoor van Howard Hurwitz, de escalatieladder en conflictdynamieken met u besproken. Om een goede inschatting te maken van mogelijk al dan niet gestopt huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt de MASIC en het NICHD-protocol afgenomen. Door in een zo vroeg mogelijk stadium de aard en ernst van de problematiek te herkennen kunnen er geschikte en effectieve interventies ingezet worden. Daarnaast wordt uiteraard de informatie van u en uw ex-partner, informatie uit eerdere hulpverlening, andere belangrijke betrokkenen en de eigen observaties meegenomen in het onderzoek.

De MASIC is een gestructureerde methode voor screening van partnergeweld die kan worden ingezet bij complexe scheidingsproblematiek. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat in circa 80% van de conflictscheidingen een voorgeschiedenis van partnergeweld speelt, en het is belangrijk om die in kaart te brengen, om in te schatten of gezamenlijke bemiddeling mogelijk is. De MASIC komt het beste tot zijn recht aan het begin van een behandeling. Aan de hand van de MASIC kunnen we concrete interventies voorstellen.

Kinderen van ouders die in een conflictscheiding zijn verwikkeld, lopen een grotere kans dan andere kinderen om getuige of slachtoffer te zijn van een onveilige thuissituatie, bijvoorbeeld in de vorm van huiselijk geweld, verwaarlozing of emotionele mishandeling. Om een goed beeld te krijgen van hun situatie en de ervaringen van deze kinderen, is het belangrijk om een feitengericht kindgesprek uit te voeren.

De meeste hulpverleners zijn gewend om kinderen naar hun emotionele beleving te vragen of te reageren met gevoelsreflecties (bijv., ”dat lijkt me best lastig voor je”). Om een helder en volledig beeld te krijgen van de situatie van het kind, is dit geen ideale manier van gespreksvoering. Wat een kind verklaart tijdens een gesprek wordt mede bepaald door het type vragen dat aan het kind gesteld wordt. De aanbeveling is om elke vorm van suggestie uit de interviewkamer te bannen en om kinderen te bevragen met behulp van zogenaamde open vragen (“Vertel mij eens wat er is gebeurd”) (Lamb et al., 2008). Onderzoek wijst uit dat het stellen van open, uitnodigende vragen ervoor zorgt dat kinderen hun eigen verhaal gaan vertellen zonder enige (suggestieve) inmenging van de interviewer. Bovendien leidt het stellen van open vragen tot verklaringen die een hoge mate van nauwkeurigheid bezitten (Lamb et al., 2008; La Rooy et al., 2015). Het feitengerichte NICHD interview protocol is op dit moment (anno 2023) de meest wetenschappelijk verantwoorde manier om met kinderen te praten over wat zij hebben meegemaakt.

Deze ouderbijeenkomsten worden in de regio Hart van Brabant (Tilburg e.o) gegeven door Pro6 in samenwerking met Sterk Huis. Scheiden is voor kinderen en ouders en turbulente periode. Vaak duurt deze periode ongeveer 2 tot 3 jaar en soms blijft dit vanwege allerlei redenen voorduren. De ouderbijeenkomten van Sterk Huis en Pro6 zijn de start van het hulpverleningstaject complexe scheidingen voor ouders woonachtig in de regio Hart van Brabant.

De 5 bijeenkomsten volgt iedere ouder los van de andere ouder. De bijeenkomsten zijn met name gericht op het vomgeven van het eigen ouderschap los van de andere ouder. Hoe doe je dat nu? Wat zijn de do’s en dont’s voor jezelf, je kinderen en de andere ouder.

 Parallel aan deze ouderbijeenkomsten worden een tweetal kindbijeenkomsten gehouden.

De intentie van de kindgroepen is
• Alvast kennismaken met de kindbehartiger,
• Kinderen voelen zich gehoord en gezien,
• Kinderen voelen dat ze niet de enge zijn,
• Kinderen weten hoe het vervoltraject eruit gaat zien,
• Kinderen leren dat het oké is om hulp te krijgen en/of te vragen.

Download de flyer ouderbijeenkomsten

Wat 12 jaar geleden begon aan de keukentafel is uitgegroeid tot een middelgrote jeugdhulpinstelling met 35 medewerkers. Maar altijd bleef de visie van Pro6 dezelfde: wij zijn daar waar onze specialistische hulp nodig is en geven iedere betrokkene een stem in onze aanpak. Die visie werkt.

We bieden behandeling en begeleiding bij complexe problemen: van huiselijk geweld tot complexe scheidingen. En van kind eigen problematiek tot opvoedvragen. We leren gezinnen, jongvolwassenen, kinderen en jongeren hoe ze beter om kunnen gaan met hun problemen. Onze systemische werkwijze is daarbij fundamenteel. We bieden hulp op maat, ambulant en in samenspraak: samen met de jongere, het kind en het gezin of de omgeving.

Voel jij je thuis in een organisatie die écht flexibel werkt? Waarin je mag meedenken over onze aanpak? Zonder eindeloos te vergaderen? Dan ontvangen wij jou met open armen.

               Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

     VIER behandelaar

 Voor 28-36 uur per week
In de omgeving van Breda, Tilburg en/of ‘S-Hertogenbosch
 

Wat ga je doen?
Werken bij de mensen thuis! We begeleiden gezinnen vanaf de plek waar de hulpvraag ontstaat: de eigen omgeving van de cliënt. We kijken niet alleen naar die hulpvraag, maar naar alle problemen die daarmee samenhangen. Het kind wordt aangemeld, maar je werkt met het hele gezin. VIER is een intensieve, ambulante systemische behandeling, waarbij we kinderen behandelen van bijna alle leeftijden (4 tot 18 jaar), met veel verschillende problemen (angst, dwangstoornissen, schooluitval, automutilatie, agressie, etc.). Bij VIER wordt er op maat gewerkt, met een systemische bril op onze neus.

Wie ben jij?
Een lijstje met keiharde eisen, daar zijn wij niet zo van. Op één eis na: dat onze kinderen, jongeren en gezinnen de best mogelijke behandeling krijgen. Daarvoor is verbindend werken, dat je makkelijk contact maakt, essentieel.

Wat je nodig hebt in ons werk:
– Een afgeronde hbo/wo-opleiding
– Een SKJ-registratie op zak of bereid om die te halen
– Een rijbewijs en auto
– Je bent flexibel inzetbaar, aangepast aan de behoeften van het gezin en bereid om mee te draaien in de 24 uurs bereikbaarheidsdiensten (niet schrikken, het gaat om een telefonische bereikbaarheid, ongeveer 1 avond/nacht in de week en af en toe een weekend).

Dikke pluspunten:
– Affiniteit met onze doelgroep
– Ervaring met systeemgericht werken

Maar wat hebben wij je te bieden?
Een pingpongtafel, enorm gezellige borrels en een zitkussen… Nee, sorry. Wij zijn niet een organisatie die daarmee adverteert. Onze maandelijkse borrels en uitstapjes zijn zeker gezellig, maar dat merk je vanzelf!

Onze kracht zit hem vooral in ons werk: het biedt voldoening. Je betekent écht iets voor een gezin. En om dat te kunnen doen, werk je bij Pro6 écht flexibel. Dat is heel logisch: we kunnen de beste behandeling alleen garanderen door ook goed voor onze hulpverleners te zorgen. En wat is nu lekkerder dan je werk écht op je eigen manier doen? Je bepaalt zelf op welke dagen, tijden en vanuit welke locatie je werkt.

Verder zijn onze secundaire arbeidsvoorwaarden fijn. Denk aan een eindejaarsuitkering van 8,3% en een persoonlijk opleidingsbudget, naast het aanbod aan trainingen en cursussen dat we binnen onze eigen organisatie regelen.

Ik neem aan dat je inmiddels in de startblokken staat? Stuur je motivatiebrief én cv voor vrijdag 28 juni 2024 naar Katrien De Vuyst, Katrien@pro6jeugdhulp.nl  Heb je nog vragen? 
Dan mag je me bellen: 06-25543145.

Scheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren.

De SCHIP-aanpak is een rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen. Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd. De SCHIP-aanpak is er met name op gericht om de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie.

De kern van de SCHIP-aanpak:
– reconstructie van de reden van de misgelopen relatie
– elkaar niet loslaten maar opnieuw verbinden als ouders in partnerschap
– rouwen om de verloren relatie
– aandacht voor het verlies (onder het conflict)
– aandacht voor herstel van vertrouwen
-De schipaanpak kan helpend zijn als beide ex-partners gemotiveerd zijn om dit traject te doorlopen.
-Bij de schipaanpak gaan beide ouders met elkaar en de schipbehandelaar in gesprek.
-De schipaanpak wordt binnen Pro6 ingezet tijdens het moment van scheiden of net na de scheiding en de eerste problemen zich voordoen.

Als er veel onderlinge strijd is tussen ouders dan kan systemische gezinsbemiddeling/ouderschapsbemiddeling ingezet worden. Een behandelaar gaat samen met ouders in gesprek over hoe het ouderschap vormgegeven kan worden. Het lukt ouders om samen met de behandelaar in gesprek te gaan.
Indien is sprake is of is geweest van langdurig geweld binnen de relatie, als conflicten blijven voortduren en niet opgelost worden of ouders dreigen telkens opnieuw in conflict te raken dan kan parallel ouderschap een goede vorm zijn om te voorkomen dat de spanning nog verder verhoogt en het conflict escaleert. Binnen Pro6 hebben we ervaren gezinsbehandelaren die hiermee aan de slag kunnen, al dan niet in combinatie met individuele hulp voor de kinderen of ouders en al dan niet in combinatie met een Kindbehartiger.
Richt zich op gescheiden ouders waarbij de omgangsregeling niet tot stand komt of moeilijk verloopt. Het traject heeft altijd twee sporen. Enerzijds oudergesprekken middels systemische gezinsbemiddeling of parallel ouderschap en anderzijds begeleide omgangen en kindgesprekken.

Pro6 werkt met erkende Kindbehartigers. Tijdens een scheiding kan het lastig zijn om goed te luisteren naar de wensen, behoefte en emoties van het kind. Voor een kind kan het erg lastig zijn om tegen zijn ouders aan te geven wat het echt denkt, vindt en voelt. Misschien omdat het bang is om partij te moeten kiezen, één of beide ouders te kwetsen of omdat het zelf niet goed weet wat hij voelt en denkt.

De Kindbehartiger geeft uitleg aan het kind en zijn ouders omtrent de uitgangspunten van het Internationaal Verdrag in zake de Rechten van het Kind. De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) in gesprek met het kind en vertolkt de stem van het kind. De Kindbehartiger is ondersteunend bij het creëren van een gezamenlijk basis om afspraken te maken tijdens of na een scheiding en helpt om de positie en beleving van het kind te verhelderen.

Het doel van de Kindbehartiger is om ieder kind met een veilig en vertrouwd gevoel verder te laten gaan, waarbij zij hun stem op kindvriendelijke wijze hebben kunnen afgeven. Pro6 werkt ten alle tijden systemisch dit houdt in dat er naast een Kindbehartiger er ook altijd een behandelaar actief is voor ouders, netwerk -omgeving zodat het gehele gezinssysteem onderzocht wordt.

Wanneer kan een Kindbehartiger helpen?

Een Kindbehartiger kan op verschillende momenten helpen. Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer de ouders al een tijdje uit elkaar zijn maar telkens opnieuw conflicten voordoen. Wanneer ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn en de stem van het kind verloren lijkt te gaan. Of wanneer er sprake is van loyaliteitsproblematiek bij het kind omdat conflicten tussen ouders al jarenlang aanhouden. Indien een kind wordt uitgenodigd voor een kindgesprek bij de rechter dan kan de Kindbehartiger ook helpen door het kind op dit gesprek voor te bereiden.

Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.

Scheiden is rouwen. Pro6 heeft rouwtherapeuten die samen met ouders en kinderen gaan kijken hoe zij de scheiding een plekje kunnen gaan geven. Rouwtherapie kan parallel lopen aan andere hulpvormen.
In de relatie, tijdens de scheiding en na de scheiding kan er trauma zijn ontstaan door bijvoorbeeld terugkerend geweld in de relatie. Pro6 biedt trauma therapie om dit te verwerken.
Bijna 10 procent van alle gezinnen is een samengesteld of stiefgezin. Nieuw samengestelde gezinnen lijken op gewone gezinnen maar zijn dit niet! Dat maakt hen zo uniek. Een nieuw samengesteld gezin heeft veel impact op zowel ouders als de kinderen. Behalve de nieuwe situatie binnen het gezin, zal de relatie met de ex-partner vaak ook weer veranderen. De kinderen gaan vaak samenwonen met kinderen van de nieuwe partner. Deze veranderde gezinssamenstelling zorgt voor veel vragen, onrust, verdriet, boosheid en onbegrip. Er komt heel wat puzzelwerk bij kijken om zowel in het gezin als erbuiten (grootouders, ex-partners) iedereen zijn gepaste plek te geven. Tegelijk is het hard werken om de verschillende rollen in te nemen en die daadwerkelijk ook te krijgen. Waar moet u aandacht voor hebben? Wat zijn mogelijke valkuilen? Een behandelaar vanuit Pro6 zal samen met ouders, een nieuwe partner en de kinderen stap voor stap doorlopen wat voor ieder gezinslid nodig is om binnen het nieuwe gezin optimaal te functioneren zodat iedereen zich veilig voelt en tot zijn recht komt. Binnen Pro6 is er aandacht voor de positie van het kind wanneer er een nieuwe gezinssamenstelling komt na de scheiding. Er is aandacht voor de gezinsreorganisatie, de positie en dynamiek tussen ouders, nieuwe partners en stiefouders, broers en zussen en de rollen en taakverdeling.

Voor meer informatie verwijs ik u door naar de volgende website www.rotsbrabant.nl